Úroveň angličtiny

Při prvním spuštění bude English Me požadovat, abyste nastavil(a) svou odhadovanou úroveň angličtiny. Tomuto nastavení prosím věnujte pozornost, na základě Vámi uvedené úrovně Vám bude totiž program nabízet aktivity k procvičování gramatiky a slovní zásoby. Pokud budete chtít z jakéhokoliv důvodu nastavenou úroveň změnit, můžete tak kdykoliv učinit v Nastavení.

English Me Vám automaticky úroveň měnit nebude. Pokud se Vám nabízená cvičení zdají příliš těžká nebo naopak lehká, zvažte změnu nastavené úrovně.

Starter / Beginner

úplný začátečník

Žádná či velice malá znalost angličtiny Student se učí základní slovní zásobu a gramatiku, seznamuje se s anglickou výslovností. Učí se odpovídat na běžné osobní otázky (jméno, věk apod.) Pro tuto úroveň máme připravený ucelený úvodní kurz. Po jeho dokončení doporučujeme přepnout úroveň na úroveň ELEMENTARY.

Elementary (A 1)

pokročilý začátečník / falešný začátečník

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. (zdroj: CEFR)

Pre-Intermediate (A 2)

mírně pokročilý

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. (zdroj: CEFR)

Intermediate (B 1)

středně pokročilý

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. (zdroj: CEFR)

Upper-Intermediate (B 2)

vyšší

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. (zdroj: CEFR)

Advanced (C 1)

pokročilý

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze. (zdroj: CEFR)