Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Aktualizováno 2. 9. 2018

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a používání licence k výukové aplikaci English Me na stránkách www.englishme.cz (dále jen „Aplikace“), kterou provozuje firma Vitware s.r.o. se sídlem Přelouč, Náměstí 17. listopadu 1235, IČ 28815858 (dále jen „Provozovatel“). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a jeho zákazníků (dále jen „Uživatel“).

II. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká v okamžiku vytvoření uživatelského účtu (registrace) a prvního vstupu do aplikace.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatele jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s uživatelem a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě.

V rámci aplikace je možné vytvářet skupiny uživatelů a do takových skupin se zapojovat. Jedná-li se o skupinu veřejnou (otevřenou), je s ostatními členy skupiny sdíleno uživatelské jméno a studijní výsledky a statistiky uživatele. V případě neveřejných (uzavřených) skupin má k těmto informacím přístup pouze správce skupiny. Ani v těchto případech ale nejsou sdíleny důvěrné osobní informace uživatele.

Detailní prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde

IV. Předplatné

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění a zaslání veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři. Přijaté objednávky jsou závazné. Předplatné lze uhradit pomocí platební služby GoPay (tedy včetně platebních a kreditních karet) nebo převodem na účet provozovatele (po vytvoření objednávky obdrží uživatel číslo účtu a variabilní symbol pro úhradu objednané služby). Objednaná služba bude aktivována do 5 minut po uhrazení (při instantních platbách přes GoPay) nebo do 24 hodin po přijetí platby na účet provozovatele (při platbě převodem).

Přístup do aplikace se objednává na dobu časově omezenou, 3 měsíce, 6 měsíců nebo 12 měsíců. Při aktivaci nově objednaného a uhrazeného předplatného se doba stávajícího předplatného prodlužuje o 3, 6, nebo 12 měsíců (dle objednávky)

Předplatné lze zakoupit i v podobě předplaceného kódu. Uplatněním tohoto kódu se aktivuje předplatné na 12 měsíců. Kód může uplatnit libovolný uživatel. Kód je nutné uplatnit do jednoho roku od jeho vydání. Tento způsob aktivace předplatného je určen školám, rodinám či dalším uživatelským skupinám. Pořizovateli předplacených kódů je potom umožněn přístup ke statistikám a studijním výsledkům uživatelů, kteří aktivovali předplatné pomocí takto pořízených předplacených kódů.

Provozovatel nedovoluje další přeprodej předplacených kódů.

V. Ceny a fakturace, slevy

Provozovatel je plátcem DPH, ceny uvedené u jednotlivých variant služby jsou včetně DPH (21%). Řádný daňový doklad (faktura) v elektronické podobě (PDF soubor) je zpřístupněn online na stránce s platební historií uživatele, a to do 24 hodin od přijetí platby na účet provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo ceny kdykoliv měnit. Případná změna ceny však nijak neovlivní stávající předplatné uživatele. Aktuální cenu naleznete na samostatné stránce Ceník.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyhlašovat slevové a jiné akce, o kterých informuje na svých stránkách nebo jiným způsobem.

Provozovatel nabízí věrnostní slevu uživatelům. Za každou objednávku se uživateli přičte kredit ve výši 30% výsledné ceny objednávky (po případných slevách). Tento kredit bude využit při platbě příští objednávky (cena bude snížena o výši kreditu). Pokud kredit plně pokryje cenu objednávky, uživatel neprovádí žádnou platbu a zbylý kredit se převede na příští objednávku. Nevyčerpaný kredit zaniká dnem skončení posledního předplatného. Kredit nelze převést na peníze. Věrnostní kredit se vztahuje pouze na registrované uživatele, tedy nezapočítává se u objednávek dárkových poukazů bez registrace.

VI. Používání aplikace

Uživatel je oprávněn neomezeně využívat aplikaci se všemi jejími funkcemi po celou dobu trvání předplatného, a to bez jakýchkoliv doplňujících plateb.

Aplikace je umístěna online na stránkách www.englishme.cz a je přístupná z počítačů, laptopů, tabletů, mobilních telefonů a dalších mobilních přístrojů, které jsou připojeny k internetu a mají internetový prohlížeč (např. Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox, Safari apod.)

V závislosti na používaném přístroji a internetovém prohlížeči se může mírně lišit způsob zobrazení aplikace a může dojít k omezení některých jejích funkcí.

Vstup do aplikace (včetně přístupu k osobním informacím) je přes uživatelské jméno a heslo uživatele. Tyto údaje jsou důvěrné a nepřenosné. Uživatel zodpovídá za uchovávání těchto údajů v tajnosti.

Za děti do 16 let zodpovídají jejich zákonní zástupci. Děti by měly aplikaci používat pouze se souhlasem rodičů/zákonných zástupců.

VII. Změny aplikace

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv rozšiřovat aplikaci o nové funkce a stávající funkce upravovat a měnit.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit vzhled aplikace.

VIII. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel nemá právo propůjčovat svůj login a heslo třetím osobám.

Všechny materiály obsažené v aplikaci jsou chráněny autorským zákonem, výhradním majitelem autorských práv je provozovatel. Uživatel smí tyto materiály používat výhradně pro své vlastní studijní potřeby a nemá právo je jakkoliv poskytovat třetím stranám v elektronické ani tištěné podobě.

Autorská práva na fotografie použité v aplikace patří třetím stranám (Shutterstock, Canva a další). Jejich stahování a následné použití není dovoleno.

Sdílené okruhy slovní zásoby vytvořené uživateli jsou dílem uživatelů, ale skládají se ze slovníkových hesel, jejichž majitelem je provozovatel. Uživatel je tedy pouze autorem výběru slov.

V případě porušení těchto pravidel si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě zrušit uživatelský účet uživatele a nevracet uživateli předplatné.

IX. Záruční podmínky

Prodej a uživatelská podpora: Prodej předplatného, uživatelskou podporu, vyřizování reklamací a veškerou komunikaci s kupujícím zajišťuje Provozovatel přes stránky www.englishme.cz, případně elektronickou poštou na adrese info@vitware.cz.

Řešení závad: Prodávající zaručuje, že aplikace pracuje v souladu s jejím popisem obsaženým na stránkách englishme.cz. Pokud během trvání předplatného uživatel zjistí chování aplikace, které odporuje popisu na stránkách englishme.cz, předá provozovateli přesný popis zjištěné závady (prostřednictvím formuláře dostupného z každé stránky aplikace). V případě, že se jedná o závažnou závadu, která zabraňuje využívání software v souladu s aplikace v souladu s jejím popisem, provozovatel závadu neprodleně a bezplatně odstraní.

V případě nedostupnosti služby způsobené ať provozovatelem, poskytovatelem internetových služeb, útokem hackerů, vyšší mocí apod., učiní provozovatel vše proto, aby služba byla v co nejkratší době opět zprovozněna. V případě nepřiměřeně dlouhého výpadku provozovatel na základě žádosti uživatele prodlouží jeho předplatné o dobu, po kterou výpadek trval.

Omezení odpovědnosti: Provozovatel v žádném případě není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé uživateli přímo či nepřímo v důsledku používání aplikace.

Zkušební verze a vrácení předplatného: Uživatel smí aplikaci před objednáním v plném rozsahu bezplatně zkoušet po dobu sedmi dnů (sedmidenní lhůta začíná v okamžiku vytvoření registrace a prvního vstupu do aplikace). Objednáním předplatného uživatel vyjadřuje, že byl s aplikací a jejími funkcemi plně seznámen. Předplatné se nevrací.

Uchovávání uživatelských dat: Provozovatel zajistí uchování uživatelských dat (okruhy slovní zásoby uživatele, slovíčka vytvořená uživatelem, statistiky uživatele atd.) po celou dobu platnosti předplatného a minimálně po dobu jednoho roku po skončení předplatného. Pokud si uživatel do jednoho roku po skončení předplatného předplatné neobnoví, mohou tato data být smazána.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách provozovatele v den registrace uživatele a prvního vstupu do aplikace. Vytvořením registrace uživatel bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení smluvních podmínek a je jimi neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto smluvní podmínky, se vztah uživatele a provozovatele řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.